Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016

DAY 2 plus: Sentence structures

1. The lecture: https://www.youtube.com/watch?v=H2sopwD_KEM

2. My own sentences:
- The Basic Formula: S V O
- Sentence structure #1: S1, V1, O1. 5C, S2, V2, C2/ S1, V1, O1; 5C, S2, V2, C2
- Sentence Structure #2: Adv, (SVO) Adv
- Sentence Structure #3: S who/ which/that...V1, O1 V(O)
- Sentence Structure #4: S1V1O1, FANBOYS S2V2O2
- Sentence Structure #5: S1V1O1; S2V2O2
- Others: Adding Adv to SVO in above formulas 

DAY 02- Doing exercises and making own sentences of Verb tenses (focus on Present perfect tense)

1. The lectures of verb tenses : https://www.youtube.com/watch?v=fy8e0oRgLb4

2. Doing exercises and making my own sentences of Verb tenses.
2.1 Doing exercises.
The exercise: http://download.tlvnimg.com//2dddc32c63d04eab2d8b3fe8e900ac0e/57fc7fe0/source/2014/20141231/bbthan/_123doc_vn_bai_tap_trac_nghiem_ve_thi_trong_tieng_anh_co_dap_an_day_du_cac_dang_bai_3846.pdf

- My answer: 1B 2D 3A 4C 5D 6B 7B 8A 9A 10A 11B 12C 13B 14A 15D 16C 17A 18A 19B 20C 21B  22A 23B 24B 25B 26D 27B 28B 29C 30C 31D ...70C 71D 72D 73D 74D 75C 76A 77A 78B 79A 80A
=> My result: 33/41 (I am confident with question 2's answer, the author's answer was wrong)
Cheers!

2.2 Making my own sentences of Verb tenses.
- Present simple tense:
usually get up at 6:00 every morning (habit)
I come from Viet nam (always true)
My Supply- chain - management teacher is Chinese (the trust)

- Present perfect:
+ I have graduated university/ I have done my work already (Already done in the past but didn't know exactly the time. If time is exact, using past simple tense: I graduated university in 2011)
+ I have just had lunch/ I have just met her (Have just happened)
+ I HAVE BEEN LIVED IN STRASBOURG FOR 2 MONTHS/ I HAVE BEEN LIVED HERE- IN STRASBOURG SINE August, 2016. (A process, can used with Present perfect continuous)
+ I have finished my home work, so (as a result) i am free now (Showing result)
+ (from past to present) I have been fallen in love once/ twice/ 3 times (several times happened in the past). I have never met such a beautiful girl.

Note:
+ Often used with: already/ yet/ never/ ever/ recently/ lately/ so far = up to now/ up to present, times, the first time, second time..., for, since

I have done the CAF process already
Have you had lunch yet/ I haven't had lunch yet
I have never told lies (before)
This is the best moment I have ever been/ She is the most beautiful girl I have ever seen
I haven't learnt France recently/ lately/ so far.

- Others verb tenses have been learnt already. So it seems that I have done today's goal ^^ Cheers!

Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2016

DAY 01: Reducing relative clause exercises

I.The lecture: https://www.youtube.com/watch?v=0rDN9vKkviM

- Reduce subject:
+ Active: When I entered the room, I saw him eating noodle -> When entering the room, I saw him eating noodle.
+ Passive: His novel was written in 2000, It was the best- seller at that time  -> Written in 2000, his novel was the best-seller at that time.

- Reducing relative clause:
+ Active: The man who is taking with you is my brother -> The man taking with you is my brother.
* Ko có cùng chủ ngữ: The man who we are talking about is my brother ->  Ko cùng chủ ngữ, phải chuyển về dạng bị động: The man who is being talked about by us is my brother -> Cắt giảm: The man being talked by us is my brother.
+ Passive: I love reading books which was written by him -> I love reading books written by him.

- Reducing relative clause by noun phrase:
+ Ms Phuong, who is a notorious teacher, is my teacher of english ->  Ms Phuong, a notorious teacher, is my teacher of English.

- Reducing relative clause by TO VERB: (When sentences have adj+N; must; here/there)
+ I'am the first person who came to class ->  I am the first person to come class.
+ I have much home work that I must do -> I have much home work to do;


II.The exercise: http://academy.vn/bai-tap-rut-gon-menh-de-quan-he-co-dap-an

 1. The man who is standing there is a clown.
 2. The envelop which lies on the table has no stamp on it.
 3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives.
 4. My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
 5. The student don't know how to do exercise which were given by the teacher yesterday.
 6. The diagrams which were made by young Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the end of 1812.
 7. The gentleman who lives next door to me is a well-known orator.
 8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless.
 9. All students don't hand in their papers will fail in the exam.
 10. I saw many houses that were destroyed by the storm.
 11. The street which leads to the school is very wide.
 12. The system which is used here is very successful.
 13. John, who teaches my son, is my neighbor.
 14. Trains which leave from this station take an hour to get to London.
 15. The candidates who are sitting for the exam are all from Vietnam.
 16. We are driving on the road which was built in 1980.
 17. Customers who complain about the service should see the manager.
 18. The city which was destroyed during the war has now been rebuilt.
 19. My brother, who met you yesterday, works for a big firm.
 20. The vegetable which are sold in this shop are grown without chemicals.

=> Here are my accomplishment: 
- The man standing there is a clown
- The envelop lying on the table has no stamp on it
- Bezene ,discovered by Faraday, became the...
- My grandmother, old and sick, never goes out of the house (being old and sick)
- The student don't know how to do exercise given by teacher yesterday
- The diagram made by young Faraday were sent to Sir Humphry at the end off 1812
- The gentleman living next door to me is well- known arator
- All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless
- All student???
- I saw many houses destroyed by the storm;
- The street leading to the school is very wide
- The system used here is very successful
- Jonh, teaches my son, is my neighbor; (teaching my son)
- Train leaving from this station take an hour to get to London
- The candidates sitting for the exam are all from Vietnam;
- We are driving on the road built in 1980;
- Customers complaining about the service should see the manager
- The city destroyed during the war has now been rebuilt
- My brother, met you yesterday, works for a big firm (meeting you yesterday...)
- The vegetable sold in this shop are grown with out chemicals.
RESULT: 16/20. Cheers!

See also: Very awesome lecture of English grammar: 
https://www.youtube.com/watch?v=H2sopwD_KEM


Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2016

Đã thành chánh quả

Năm thứ 3 liên tiếp hành hương về Yên Tử, thật nhiều cảm xúc và là một dấu mốc cực kỳ quan trọng đối với bản thân mình.
Lần thứ 3, chẳng biết sao lần cuối cùng để thành chính quả mình lại mong trời mưa thật to để ít nhiều có tý khó khăn, có cảm giác gian nan trong quá trình đến đích, để rồi đến đích thêm phần tự hào.Thế là trời mưa thật, gió như muốn cuốn bay cả người đi. Thế chưa đủ, mình còn quyết định đi bộ chặng 1 (không đi cáp treo mặc dù có vé) để làm sao cho lần cuối để thành chính quả này thật gian nan, thật khó khăn hơn nhiều so với 2 lần trước công lại.  Để nó giống như những gì trong cuộc sống, càng về gần đến đích lại càng nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi con người ta phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Nhiều người bảo tự hành xác, nhưng mà tự mình làm như thế để đánh một dấu mốc quan trọng, đánh dấu một bước trưởng thành đáng nhớ: THÀNH CHÍNH QUẢ - LÀM MỌI THỨ ĐẾN NƠI ĐẾN TRỐN. Nó đánh một dấu mốc thay đổi lớn. Nếu như trước đây mình chỉ làm mọi việc nửa vời, hăng hái lúc đầu nhưng đến gần cuối gặp khó khăn lại chùn bước, từ bỏ. Thì việc " Thành chính quả" giống như một lễ trưởng thành về mặt tư duy, không bỏ dở mọi việc giữa chừng hoặc gần cuối nữa, mà làm mọi việc một cách trọn vẹn.


Năm thứ 3 liên tiếp hành hương về Yên Tử, lên Chùa Đồng ( ngày 16.01.2016 âm lịch)

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2016

Tổng kết năm 2014, định hướng năm 2015

Nhìn lại 2014 – Một năm khá thành công nhưng chưa có sự đột phá ra ngoài giới hạn.
Nhìn chung: Không thực sự đi theo hướng và hoàn thành các mục tiêu đề ra từ đầu năm 2014 nhưng nếu đem lên bàn cân, có thể thấy hoàn thành > 100% mục tiêu.
Về sự nghiệp: Không ở lại Asean, không tham gia nhiều khóa học, không đọc quá nhiều sách và tham gia quá nhiều hội thảo như mục tiêu đề ra. Nhưng mình đã thoát khỏi những mục tiêu đó, sang làm việc ở một môi trường mới với tư duy làm việc thực tế, những kinh nghiệm và kiến thức thu được từ thực tế công việc , sự thay đổi về tư duy còn giá trị và lớn hơn mục tiêu đã đề ra rất nhiều ( khoảng 150%);
Và thực hiện một thương vụ đầu tư kinh doanh đầu đời tại NEC, tuy chưa thành công như mong đợi nhưng nó là cột mốc quan trọng đánh dấu bước đầu tiên thực hiện đầu tư, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.
Về phát triển bản thân: Học thêm khóa luyện giọng, khá hữu dụng . Hoàn thành khoảng 40% mục tiêu phát triển bản thân.
Về các mối quan hệ: Các mối quan hệ gia đình, tình yêu được củng cố và tốt đẹp hơn khá nhiều, còn 7 mối quan hệ trong công việc chưa được triển khai mạnh lắm ( đánh giá thành công khoảng 120% vì đã nhận thức được rõ ràng đâu là mối quan hệ quan trọng nhất với mình- chính là Gia đình và bạn bè);
Về tinh thần: Biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống hơn, đã biết lo lắng chăm sóc cho bản thân hơn, biết dành thời gian cho giải trí ( du lịch, xem phim, hội ngộ gia đình, bạn bè, hẹn hò, du lịch…)Tuy nhiên đôi khi vẫn để công việc chiếm vào thời  gian khác, chưa thực sự khôn ngoan trong môi trường làm việc.(
Về tài chính. Mục tăng thu nhập 6.5% ( mục tiêu là 30%), tài khoản thanh khoản khoảng 10 triệu ( mục tiêu là 100 triệu). Có thể giai đoạn này chưa nên đặt quá cao mục tiêu về tài chính!
Tóm lại, mọi mảng trong cuộc sống được nâng lên một bậc, nhưng vẫn chưa thoát ra được khỏi vỏ bọc của công ty ( tất cả mới chỉ đảm nhiệm vấn đề nội bộ), vẫn chưa có đột phá về vị trí và thu nhập.
( Cần phải viết được định hướng và tầm nhìn, kế hoạch triển khai: thời gian, nguồn lực…, mục tiêu và tiêu chí đo lường + Kỹ năng giám sát, kiểm tra, đôn đốc cứng thì mới mong có đột phá).

Định hướng 2015
Đẳng cấp, Nổi bật, thông tuệ.
Đẳng cấp là cách làm việc đẳng cấp, phong cách sống đẳng cấp
Nổi bật là các mảng công việc mình phụ trách phải nổi bật lên, những nơi mình tham gia mình phải nổi bật nhất bằng đẳng cấp của mình.
Thông tuệ là nắm bắt thông tin để thông hiểu mọi thứ, để ra những quyết định đúng đắn nhất.
ð  Trong công việc, mảng Truyền thông, Sáng tạo, VHDN, Tuyển dụng, Đào tạo tại EPAY phải:
-        Biết đánh giá thực tại.
-        Luôn luôn cập nhật thông tin trong + ngoài;
-        Cải tiến liên tục.

Giám sát, kiểm tra, đôn đốc sát sao!

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Đừng tư duy theo quy tắc 80 - 20

Hồi đại học, tôi được cố giáo giới thiệu quy tắc 80 - 20, tôi đã tâm đắc và tư duy làm mọi thứ theo quy tắc đó.

Khi làm mọi thứ tôi đều chấp nhận ở mức 80, bỏ qua không thèm cố gắng 20% còn lại. Học Đại học khá hiệu quả, vì nhiều bạn còn chưa đạt được mức 80 đó, vì vậy kết quả học tập của tôi vẫn có số má trong lớp.

Nhưng

Khi lên môi trường làm việc, và khi đi học MBA thì mọi thứ đã khác. Tất cả mọi người đều tập trung vào 80% và cố gắng quyết liệt để đạt được cả 20% còn lại trong khi tôi vẫn ngu ngơ chấp nhận mức 80. Vì thế có lúc tôi đã bị thụt lùi xuống đáy so với những người đó.

May mắn

Tôi được tiếp xúc với các anh chị, bạn bè xuất sắc luôn biết tập trung vào 80% và quyết liệt để đạt tối đa 20% còn lại. Cả trong công việc và học tập đều may mắn được gặp, được trao đổi, cùng làm và cùng học.

Tôi đã thay đổi tư duy, tập trung vào 80% trước và quyết liệt dành tối đa 20% còn lại. Xin cảm ơn các anh, chị, bạn đó!


Hà Nội, ngày 02/10/2015

Tôi có năng khiếu bẩm sinh gì? Bạn có năng khiếu bẩm sinh gì?

NĂNG KHIẾU
Từ nhỏ, tôi đã có năng khiếu hội họa.
Bạn bè cùng trang lứa rất khó tiếp thu các bài giảng về hội họa của thầy trong khi tôi thấy dễ như ăn cháo. Bạn bè cùng trang lứa không thể thực hiện các bài tập thầy giáo giao cho trong khi tôi phẩy tay một cái là xong, lại còn được thầy đánh giá rất cao.

Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu âm nhạc.
Các bài giảng về âm nhạc của cô, chỉ có tôi mới thẩm thấu được, mà còn thẩm thấu rất nhanh khiến cô cũng phải bất ngờ. Tôi thích âm nhạc, những bài hát, những điệu nhạc tôi nghe, tôi cảm thụ nó tinh tế một cách tự nhiên.

Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu về hình học.
Các môn về hình học không gian và các lĩnh vực liên quan về hình học không gian tôi luôn nổi trội trong lớp và cảm thấy biểu diễn, tư duy về nó chẳng có gì khó cả.

Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu về tư duy lôgic.
Các câu đố về logic và IQ luôn có sức hút kỳ lạ đối với tôi. Tôi thích giải đáp, rồi đối chiếu, ngồi nghiền ngẫm cả ngày không thấy chán.

Từ nhỏ, tôi đã có năng khiếu hài hước.
Những bậc cha anh nói chuyện với tôi, bạn bè nói chuyện với tôi đều bò lăn ra cười. Tôi cũng thích xem các loại phim hài vui vẻ, bố tôi cũng là một người rất vui vẻ và hài hước.

SỞ THÍCH
Tôi thích thể thao từ bé.
Những môn thể dục tôi luôn đạt điểm cao và luôn hứng thú, tôi học nhanh và giỏi nhanh hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Tôi thích hội họa từ bé.
Vẽ phong cảnh thiên nhiên, vẽ những người mình yêu thích cả ngày không thấy chán.

Tôi thích xem phim hoạt hình, phiêu lưu và hành động.
Xem phim hoạt hình giúp cho đầu óc luôn lạc quan, vui vẻ. Xem phim phiêu lưu giúp cho tâm hồn luôn bay bổng, lãng mạn. Xem phim hành động giúp mình luôn tràn đầy nhiệt huyết, ý trí và nghị lực.

Lớn lên, tôi thích ngồi cafe và ghi những ý tưởng của mình ra giấy. Cảm giác thật bình yên và điều kiện tuyệt vời cho trí sáng tạo thăng hoa.

Tôi thích tìm hiểu về những điều mới, nhất là các loại kiến thức chung.

Tôi thích những cuộc gặp gỡ, cả người quen và người mới luôn làm tôi hứng thú. Vì mở rộng thêm mạng kết nối, mở rộng thêm hiểu biết. Ngồi nói chuyện thật tuyệt!

MƠ ƯỚC
Tôi mơ ước trở thành một sếp.
Tôi mơ ước công việc điều hành và tư vấn.
Tôi mơ ước một gia đình hạnh phúc, thanh bình sống trong một căn biệt thự.
Tôi mơ ước có thời gian rảnh cho gia đình, sở thích riêng sau giờ làm.
Tôi mơ ước tìm được hình mẫu lý tưởng của tôi và đi theo, học hỏi họ.

Vậy, tôi và bạn hãy cùng suy nghĩ 2 câu hỏi:
- Tôi làm nghề gì để phát huy năng khiếu, đúng sở thích và đang hot trong xã hội hiện tại?
- Năng khiếu bẩm sinh, sở thích của bạn và nghề đang hot phát huy được năng khiếu, sở thích của bạn là gì?

Ngày 02/10/2015